Sefii CIA si FSB „desanteaza” la Bucuresti

, , , , ,
 

Èçáðàííûé ïðåçèäåíòîì Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïðèíÿë ó÷àñòèå â ðàáîòå Âíåî÷åðåäíîãî ñåäüìîãî çàñåäàíèÿ Ñîâåòà ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ áåçîïàñíîñòè è ñïåöèàëüíûõ ñëóæá ñòðàí ÑÍÃ.

Atat SUA, cat si Rusia isi vor trimite la Bucuresti sefii institutiilor de securitate. Presedintele Traian Basescu a confirmat, duminica, ca Nikolai Patrusev, secretarul Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, va face, luni, o vizita la Bucuresti. “Luni vine Patrusev, seful Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse”, a spus Basescu. El a facut referire la aceasta vizita in contextul in care a fost intrebat despre o vizita marti, 18 iunie, in Romania, a sefului CIA din SUA, John Brennan. Patrusev este secretarul Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse din 2008, dupa ce intre 1999 si 2008 a fost directorul FSB, serviciul rus de securitate care a urmat KGB. Consiliul de Securitate al Federatiei Ruse este un organism consultativ al presedintelui de la Moscova pe teme de securitate nationala. Este compus din ministrii cu atributii in domeniu si sefii agentiilor de securitate din Rusia si este prezidat de seful statului rus, Vladimir Putin. Patrusev este unul dintre oamenii de incredere ai Kremlinului.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *