Concurs de eseuri

Agenția de știri si analize Karadeniz Press este focusată pe acoperirea mediatică a evoluțiilor de securitate și politică externă din Regiunea Mării Negre (conflicte în regiune, precum invazia militară rusă din Ucraina, securitate energetică, relații diplomatice și tratate internaționale care caracterizează evoluțiile de securitate și de politică externă pentru statele riverane Mării Negre, în raport cu alte state sau cu organisme internaționale precum ONU, NATO, UE, OSCE etc.
Redacția Karadeniz Press este formată din tineri cercetători în domeniul studiilor de securitate și apărare și relațiilor internaționale care își propun să ofere publicului interesat știri și analize de calitate, bine documentate, care să fie livrate la momentul oportun pentru înțelegerea evoluțiilor în plan regional!
Vrei să fii și tu unul dintre acești tineri cercetători?
Dacă da, noi îți oferim ocazia!
Karadeniz Press lansează un concurs de analize de securitate și politică externă pentru surprinderea unor evoluții și fenomene cu impact în regiunea Mării Negre! Temele de reflecție propuse de noi se referă la:
– statutul Mării Negre în tratate și convenții internaționale, bilaterale sau multilaterale (Convenția de La Montreux, OCEMN, Inițiativa celor trei mări etc),
– provocările de securitate la adresa statelor din regiunea Mării Negre (conflictul din Ucraina, migrația ilegală, traficul de droguri, securitate energetică etc),
– evoluții politice interne, de securitate și politică externă ale statelor riverane Mării Negre sau cu impact direct asupra ecuației de securitate regională (România, Ucraina, Federația Rusă, Georgia, Turcia, Bulgaria și Republica Moldova).
Dacă ești student sau cercetător în domeniul științe politice, sociologie, studii de securitate, relații internaționale și vrei să devii contributor la Karadeniz Press, te rugăm să ne trimiți o analiză de circa 4000 de cuvinte, care să cuprindă una sau mai multe dintre temele enumerate mai sus, după modelul analizelor publicate de Councif on Foreign Relations (de exemplu: https://www.cfr.org/backgrounder/ukraine-conflict-crossroads-europe-and-russia) sau Rand Corporation (de exemplu: https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RBA1862-1.html), pe adresa de email redactia@karadeniz-press.ro.
Pâna la data de 1 septembrie 2023 vă invităm să trimiteți un CV, titlul și un rezumat al lucrării, urmând ca articolul să fie trimis în forma finală până în data de 15 octombrie 2023.
Și pentru că noi considerăm că munca trebuie răsplătită, avem și premii pentru voi!
Premiul 1 este în valoare de 300 euro, premiul 2 este 200 euro, premiul 3 este 150 euro, iar cele 5 mențiuni care vor fi acordate sunt în valoare de 100 euro!
De asemenea, toți câștigătorii vor fi invitați să publice regulat analize și știri pentru Karadeniz Press, pe baza unui contract de drepturi de autor, contribuțiile voastre urmând a fi retribuite!

Essay competition

The Karadeniz Press News and Analysis Agency is focused on providing media coverage of security developments and foreign policy in the Black Sea region. This includes conflicts in the region, such as the Russian military invasion of Ukraine, energy security, diplomatic relations, and international treaties that shape the security and foreign policy developments for the Black Sea littoral states in relation to other states or international organizations such as the UN, NATO, EU, OSCE, etc. The Karadeniz Press editorial team is composed of young researchers in the field of security and defense studies and international relations. They aim to offer quality news and well-documented analyses to an interested audience, delivered in a timely manner for understanding regional developments.
Would you like to be one of these young researchers? If yes, we offer you the opportunity! Karadeniz Press is launching a security and foreign policy analysis competition to capture developments and phenomena with an impact on the Black Sea region! The proposed topics for reflection are as follows:
-The status of the Black Sea in international treaties and conventions, bilateral or multilateral (such as the Montreux Convention, BSEC, Three Seas Initiative, etc.); -Security challenges facing the countries in the Black Sea region (the conflict in Ukraine, illegal migration, drug trafficking, energy security, etc.);
-Internal political, security, and foreign policy developments of the Black Sea littoral states or those with a direct impact on the regional security equation (Romania, Ukraine, Russian Federation, Georgia, Turkey, Bulgaria, and Moldova). If you are a student or researcher in the field of political science, sociology, security studies, international relations, and you want to become a contributor to Karadeniz Press, please submit an analysis of approximately 4,000 words capturing one or more of the topics mentioned above. The analysis should follow the format of analyses published by institutions like the Council on Foreign Relations (e.g.,
https://www.cfr.org/backgrounder/ukraine-conflict-crossroads-europe-and-russia)
or the Rand Corporation (e.g., https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RBA1862-1.html). Please send your submission to redactia@karadeniz-press.ro!
By September 1, 2023, we invite you to submit a CV, title and abstract of the paper, with the article to be submitted in its final form by October 15, 2023.
And because we believe that work should be rewarded, we have prizes for you! The first prize is valued at 300 euros, the second prize is 200 euros, the third prize is 150 euros, and the five honorable mentions will each receive 100 euros! Additionally, all winners will be invited to regularly publish analyses and news for Karadeniz Press under a copyright contract, and your contributions will be compensated.

Конкурс эссе

Новостно-аналитическое агентство Karadeniz Press специализируется на освещении событий в области безопасности и внешней политики в Черноморском регионе. Это включает в себя конфликты в регионе, такие как военное вторжение России в Украину, энергетическую безопасность, дипломатические отношения и международные договоры, которые формируют безопасность и внешнюю политику государств Черноморского побережья в отношении других государств или международных организаций, таких как ООН, НАТО, ЕС, ОБСЕ и т. д.
Редакционная команда Karadeniz Press состоит из молодых исследователей в области безопасности, оборонных исследований и международных отношений. Они стремятся предложить качественные новости и хорошо документированные анализы заинтересованной аудитории в своевременном формате для понимания региональных событий.
Хотели бы вы стать одним из этих молодых исследователей?
Если да, мы предлагаем вам такую возможность!
Karadeniz Press запускает конкурс аналитических материалов по безопасности и внешней политики затрагивающих события и явления, влияющих на Черноморский регион! Предлагаемые темы для размышления следующие:
– Статус Черного моря в международных договорах и соглашениях, двусторонних или многосторонних (например, Монтрёский договор, Черноморская экономическая сотрудническая организация, Инициатива „Три моря” и т. д.).
– Проблемы безопасности, с которыми сталкиваются страны Черноморского региона (конфликт в Украине, нелегальная миграция, контрабанда наркотиков, энергетическая безопасность и т. д.).
– Внутренние политические, безопасностные и внешнеполитические события
государств Черноморского побережья или с прямым влиянием на региональное безопасностное равновесие (Румыния, Украина, Российская Федерация, Грузия, Турция, Болгария и Молдова).
Если вы студент или исследователь в области политологии, социологии, исследований безопасности, международных отношений и вы хотите стать автором для Karadeniz Press, пожалуйста, предоставьте анализ примерно 4000 слов, охватывающий одну или несколько из указанных выше тем.
Анализ должен соответствовать формату анализов, опубликованных такими институтами, как Совет по внешней политике (например, https://www.cfr.org/backgrounder/ukraine-conflict-crossroads-europe-and-russia)
или Rand Corporation (например, https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RBA1862-1.html). Пожалуйста,
отправьте свою работу на адрес redactia@karadeniz-press.ro.
До 1 сентября 2023 г. приглашаем Вас направить ваше резюме, название и аннотацию статьи, при этом статью в окончательном виде необходимо предоставить до 15 октября 2023 г.
И поскольку мы считаем, что работа должна быть вознаграждена, у нас есть призы для вас!
Первый приз составляет 300 евро, второй приз – 200 евро, третий приз – 150 евро, и пять утешительных призов по 100 евро каждый!
Кроме того, все победители будут приглашены регулярно публиковать аналитические статьи и новости для Karadeniz Press на основании договора о авторском праве, и ваш вклад будет вознагражден.

Конкурс есе

Агентство новин та аналітики „Karadeniz Press” спрямоване на забезпечення медійного висвітлення розвитку ситуації в галузі безпеки та зовнішньої політики у Чорноморському регіоні. Це включає конфлікти в регіоні, такі як російська військова інвазія в Україну, енергетичну безпеку, дипломатичні відносини та міжнародні договори, які формують розвиток безпеки та зовнішньої політики країн Чорноморського узбережжя у відношенні до інших держав або міжнародних організацій, таких як ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ тощо. Редакційна команда „Karadeniz Press” складається з молодих дослідників у галузі безпеки, оборонних досліджень та міжнародних відносин. Вони мають на меті надавати якісні новини та добре документовані аналізи зацікавленій аудиторії, вчасно доставляючи інформацію для зрозуміння регіональних подій. Чи бажаєте ви стати одним з цих молодих дослідників? Якщо так, ми пропонуємо вам таку можливість! „Karadeniz Press” оголошує конкурс з аналізу безпеки та зовнішньої політики для відображення розвитку подій та явищ, які мають вплив на Чорноморський регіон! Пропоновані теми для роздумів наступні:
– Статус Чорного моря в міжнародних договорах та конвенціях, двосторонніх або багатосторонніх (таких як Монтреуська конвенція, Чорноморська економічна співпраця, Ініціатива „Три моря” тощо);
– Проблеми безпеки, з якими стикаються країни Чорноморського регіону (конфлікт в Україні, нелегальна міграція, контрабанда наркотиків, енергетична безпека тощо);
– Внутрішні політичні, безпекові та зовнішньополітичні події країн Чорноморського узбережжя або тих, що мають прямий вплив на регіональну безпеку (Румунія, Україна, Російська Федерація, Грузія, Туреччина, Болгарія та Молдова).
Якщо ви є студентом або дослідником у галузі політології, соціології, досліджень безпеки, міжнародних відносин і бажаєте стати співавтором „Karadeniz Press”, будь ласка, надішліть аналіз протягом приблизно 4 000 слів, який охоплює одну або кілька згаданих вище тем. Аналіз повинен відповідати формату аналізів, опублікованих інституціями, такими як Рада зовнішньої політики (наприклад, https://www.cfr.org/backgrounder/ukraine-conflict-crossroads-europe-and-russia) або Rand Corporation (наприклад, https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RBA1862-1.html). Будь ласка, надішліть свій внесок на адресу redactia@karadeniz-press.ro.
До 1 вересня 2023 р. запрошуємо Вас направити резюме, назву та анотацію статті, при цьому статтю в остаточному вигляді необхідно надати до 15 жовтня 2023 р
І тому, що ми вважаємо, що праця повинна бути винагороджена, у нас є призи для вас! Перший приз оцінюється в 300 євро, другий приз – 200 євро, третій приз – 150 євро, а п’ять почесних згадок отримають по 100 євро кожна! Крім того, всі переможці будуть запрошені регулярно публікувати аналізи та новини для „Karadeniz Press” на підставі авторського контракту, а ваші внески будуть винагороджені.